СМИ о НАС/ ТываныҢ аныяктары/ ТЫВА ХЕВИМ ЧОРГААРАЛЫМ

Главное

03 Сен.

Малчыннар байырлалы Наадымга уткуштур кожууннарның шеверлерин национал идик-хеп мөөрейинче чыгган. «Уран хевим» мөөрейни Улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвү онлайн- хевирге эрттирген. Ук мөөрейге кожууннардан болгаш Кызыл хоорайдан 10 уран-шеверлер киришкен.
– Республиканың Улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвү национал идик-хеп даараарын сайзырадыр ажылдарны хөй чылдар дургузунда чорудуп келген. Профессионал дизайнерлер аразынга “Арт-стиль”, “Русский силуэт” мөөрейлерин эрттирип турганын сактыр боор силер. Бо чылын муниципалдыг тургузугларже кичээнгейни салган бис. Бистиң ажылывыс чоннуң дыштанылгазынче угланган болганда, көдээ клубтар-биле сырый ажылдап турар бис. Клубтарда дыка хөй идик-хепти даарап турар, ол дээрге сценага кедер хептер, национал идик-хеп дээш өске-даа. Ынчангаш көдээ черлерде шеверлерже кичээнгейни угландырган бис. Оларның ажылдарын сонуургап көрүп, чонга бараалгаткаш, эң-не тергииннерин илередип үндүрер бис. Чеже-даа аарыг-аржык үези болза, даараныкчылар чараш идик-хепти даарап, бажыңнарында ажылдавышаан болгай – деп, республиканың Улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвүнүң директору Елена Ондар чугаалаан.
Мөөрейниң тергииннерин шыңгыы болгаш чөптүг шииткекчилер илередиринге белен. Олар дээрге аныяк дизайнер Ай-Даш Сат, ТР-ниң чоннуң чурукчузу Начын Шалык, Тываның алдарлыг артизи, Улусчу чогаадылга төвүнүң директору, дизайнерлер эвилелиниң даргазы Елена Ондар болур.
Чараш мөөрейни Кызыл хоорайдан Азияна Оюн «Тыва хевим чоргааралым» деп коллекциязы-биле ажытты. Тыва национал хепти амгы үеге таарыштыр, кедеринге эптиг кылдыр, чиңгир өңнер-биле даараан. Дараазында Бии-Хем кожуундан дизайнер Светлана Бадарчы «Хову хеви» деп коллекциязын бараалгаткан. Шевер дааран хептерин модельтери-биле кады кедип алгаш, бир деңге бараалгатканы чараш болган. Кызыл кожууннуң Элегес-Аксындан келген Светлана Садучима “Ынакшылдың аялгаларын” көргүскен. Ооң даараан ажылдарын өг-бүле туткан аныяктар, интернационал өг-бүлениң кежигүннери кедип алгаш көргүскени өскелерден онзагай. Каа-Хемниң төлээзи Шеңне Лакпа “Дже-нанг” коллекцияга кежээки каас платьелерни бараалгаткан. Бай-Тайгадан ус-шевер Аяна Хертек эр, кыс тыва тоннар болгаш национал хевирге аргаан “Уран холдуг кадын даараан угулзалыг тыва хевим” коллекцияны көргүскен. Эрзин кожууннуң төлээлекчизи Олеся Долайның “Күстүң хээлеринде” амгы үеге дүүштүр даараан хептери тускай.
Ыраккы Тожудан 20 чыл дуржулгалыг шевер Артур Севээнек ажылдарында кодан, киш кештеринден даараан тыва бөрттерни болгаш байырлалдарда кедер каас, национал идик-хепти бараалгаткан. “Эптиг хевим” коллекцияны Ыраккы Соңгу чүкке хамааржыр Мөңгүн-Тайгадан Антонина Иргит тургускан. Ол хүн бүрүде кедер эптиг болгаш чараш хепти чогаадып, даараан. Найысылал Кызылды Чодураа Иргит төлээлээн. Ооң “Ажылчын Тыва” коллекциязындан смарт-кэжуал стиль хевирин көрүп болур. Кежуал хевир дээрге, хүн бүрүде кедер эптиг, хостуг идик-хеп, хоорай амыдыралынга таарымчалыг. Тыва угулзалар, хээлер-биле каастаан костюмнар аныяк кыстарга тааржыр. Чөөн-Хемчиктиң төлээзи Долаана Монгуштуң национал хевир киирген костюмнарлыг “Хээлер” коллекциязы-биле мөөрейлиг кезээ доозулган. Долузу-биле сес аңгы кожууннардан болгаш Кызыл хоорайдан мөөрейге 50 ажыг ажылдарны көргүскен.
Тываның хөгжүм-шии театрынга болган «Уран хевим» мөөрейге Дээди шаңналды Мөңгүн-Тайга кожуундан Антонина Иргит болгаш Кызылдан Чодураа Иргит чаалап алганнар. Оларның ажылдарын жюри кежигүннери тергиин деп демдеглээн. Ниитизи-биле даараныкчы бүрүзүнүң ажылы бодунуу-биле онзаланып турары билдингир.
«Чүс катап дыңнаарының орнунга чаңгыс катап көргени дээре» дээр болгай.